Rejony Konsultacyjne

Podobnie jak w poprzednich edycjach miasto podzielone jest na 17  Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy z nich dysponuje określoną kwotą,  w ramach której mieszkańcy mogą składać projekty.

Każdy mieszkaniec Sosnowca, ma możliwość złożenia 3 projektów, przy czym koszt projektu nie może przekraczać kwoty przysługującej w danym rejonie. Na etapie głosowania, gdy złożone i pozytywnie zweryfikowane projekty będą walczyć o poparcie mieszkańców. Każdy mieszkaniec będzie miał do dyspozycji 2 głosy:

  • jeden na projekt ogólnomiejski,
  • jednej na projekt ogólnomiejski rejonowy.

Pamiętaj!
Aby projekt trafił do realizacji musi wygrać w swoim rejonie (dodatkowo, aby projekt został skierowany do realizacji musi uzyskać co najmniej 50 głosów).

 

Podział środków

6,2 mln złotych zostanie rozdysponowane na:

1 mln złotych - projekty ogólnomiejskie

  • zlokalizowane są na terenie placówek oświatowych,
  • przechodzące przez co najmniej 2 Rejony Konsultacyjne,
  • przekraczające pulę środków dostępnych w danym Rejonie Konsultacyjnym.

5,2 mln złotych –  projekty rejonowe - pula środków podzielona na poszczególne rejony konsultacyjne.

1 mln złotych – walka z niska emisją – środki przeznaczone są na:

  • Montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii
  • Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
  • Podłączenia do sieci kanalizacyjnej
  • Instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Modernizację ogrzewania

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami.

Proszę czekać...